بهمیئ بیداد نیست...
پیرو حزب حقیر باد نیس...
بهمیئ زاده آزدگیست...
سایه سار مهربانی وسادگیست...
بهمیئ زاده آزردگیست...
ریشه هایش نفی استبدادی است ...
بهمیئ زاده تعظیم نیست ...
بهمیئ زاده آذر نیست ...
نوچه وبازیچه بازار نیست...